ขั้นตอนการขออนุญาตดัดแปลงต่อเติมบ้านหลังโอนกรรมสิทธิ์

1. ลูกค้าจะได้รับระเบียบการดัดแปลงต่อเติมพร้อมกับเอกสารชุดโอนกรรมสิทธิ์
2. ให้ลูกค้าติดต่อสอบถามข้อมูลและยื่นเอกสารขอดัดแปลงต่อเติม ได้ที่สำนักงานการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่นั้นๆ
3. เมื่อทางเจ้าพนักงานอนุญาตแล้ว สามารถติดต่อและยื่นเอกสารอนุญาตให้เจ้าหน้าที่โครงการเพื่อเข้าตรวจสอบก่อนการดำเนินงานดัดแปลงต่อเติม
4. ชำระเงินค้ำประกันความเสียหายต่อโครงการ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

***กรณีการชำระเงินค้ำประกันความเสียหายต่อโครงการสำหรับการดัดแปลงต่อเติมนี้ ทางโครงการมีความประสงค์เรียกเก็บเงินค้ำประกันจากผู้รับเหมา เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดัดแปลงต่อเติม อันเกิดจากผู้รับเหมา***

5. กรณีที่การดัดแปลงต่อเติมนั้นมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ให้ชิดติดกับแนวเขตรั้วของเพื่อนบ้านเกินกว่าที่เจ้าพนักงานกำหนดไว้ตามกฎหมายนั้น ต้องมีการขออนุญาตหรือได้รับการยินยอมจากเพื่อนบ้านโดยมีเอกสารยินยอมการดัดแปลงต่อเติมจากเพื่อนบ้านก่อนทุกครั้ง (โดยสามารถสอบถามจากเจ้าพนักงานที่ขออนุญาต) หากเกิดข้อพิพาทหรือการร้องเรียนจากเพื่อนบ้านจากการดัดแปลงต่อเติมชิดติดแนวเขตเกินไปแล้วนั้น ทางโครงการจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นทั้งในส่วนของลูกค้าที่ดัดแปลงต่อเติมและลูกค้าที่ร้องเรียน
6. ผู้รับเหมาเริ่มดำเนินการดัดแปลงต่อเติมได้จนแล้วเสร็จโดยมีการถ่ายรูปไว้ (เพื่อแนบสำหรับเรียกคืนเงินค้ำประกัน)
7. เมื่อดำเนินการดัดแปลงต่อเติมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับเหมาหรือเจ้าของบ้านสามารถติดต่อแผนกบริการหลังการขาย และแผนกบริหารชุมชน เพื่อเข้าตรวจสอบงาน
8. หากงานเรียบร้อยโครงการดำเนินการคืนเงินให้ภายใน 3 วัน กรณีตรวจพบงานไม่เรียบร้อย หรือเกิดความเสียหายต่อสาธารณูปโภคส่วนกลางที่เกิดจากการดัดแปลงต่อเติมนั้นให้ดำเนินการแก้ไขจนกว่าจะแล้วเสร็จและกลับสู่สภาพเดิมตามข้อกำหนดของโครงการทันที หลังจากนั้นจึงจะมีการดำเนินการคืนเงินให้ภายใน 7 วัน
9. หากการดัดแปลงต่อเติมบ้านของลูกค้าได้ส่งผลกระทบต่อสาธารณูปโภคส่วนกลางจนเกิดความเสียหาย ตามข้อ 8 แล้วนั้น และไม่ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมตามข้อกำหนดของโครงการ ซึ่งทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค้ำประกันความเสียหายต่อโครงการ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แก่ผู้วางเงินค้ำประกันหรือหักตามค่าซ่อมแซมจริงที่เกิดขึ้นนั้น
10. กรณีที่มีการทุบรื้อ เจาะ ถนน ฟุตบาท รั้วโครงการ บ่อพัก ท่อระบายน้ำ หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่เป็นสาธารณะประโยชน์ส่วนกลาง แล้วนั้น ต้องมีการแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพปกติ และตรงตามมาตรฐานระเบียบการส่งมอบนิติบุคคล หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะมีการแก้ไขซ่อมแซมให้ถูกต้องโดยใช้เงินค้ำประกันกันผู้รับเหมาเป็นค่าดำเนินการดังกล่าว

Compare